Skip to main content

NMO Luisteren - FAQ

NMO Luisteren - FAQ


Hieronder vind je veel gestelde vragen en uiteraard antwoorden over NMO Luisteren. 

Algemeen

 • Waarom een nieuw luisteronderzoek?

  Een nieuwe meetmethode was nodig om de wens fijnmaziger meten en sneller rapporteren in te willigen. En een passieve meter levert accuratere data en is minder belastend voor de respondent.

 • Hoe weten we dat het onderzoek goed genoeg is?

  NMO heeft het onafhankelijke auditbureau CESP de opdracht gegeven om het nieuwe luisteronderzoek te evalueren. CESP stelt na uitgebreid onderzoek vast dat de nieuwe meting betrouwbaar is, methodologisch voldoet en een bruikbare currency voor de Nederlandse media-industrie oplevert.
  CESP voerde een audit van het onderzoeksysteem en een uitgebreide technische test uit met betrekking tot de kwaliteit van de MediaCell+-app die wordt gebruikt voor de meting. De technische test bestond uit meer dan zeshonderd tests. De tests leveren een positief resultaat op met een matchingspercentage van 97% van alle radiosessies en een rapportage van 98% van de luistertijd. Dit is ruim boven de internationale standaard van 95% accuratesse.
  CESP beschouwt het nieuwe NMO Luisteronderzoek als een echte innovatie voor de Nederlandse media-industrie. De keuze voor de elektronische passieve meter levert een fijnmazig inzicht op in het luistergedrag van de Nederlandse bevolking (minuten versus kwartieren), wat nieuwe mogelijkheden voor analyses opent. CESP concludeert dat het onderzoek “fit-for-purpose” is en doet nog een aantal suggesties voor mogelijke verbeteringen en heroverwegingen. NMO, Ipsos en Kantar Media hebben al een aantal verbeteringen doorgevoerd en werken samen om de andere suggesties van CESP op te volgen.
  Vanwege de grote methodologische veranderingen adviseert CESP om de uitkomsten van het luisteronderzoek niet te vergelijken met de resultaten van het voorgaande onderzoek.

 • Als een respondent een podcast luistert, hoe wordt dit in het onderzoek gerapporteerd?

  Podcasts worden niet meegenomen in dit onderzoek, omdat het geen onderdeel is van de radio currency. We publiceren wel maandelijks de NMO Podcast Standaard. Dit is een standaard op basis van censusdata waardoor de podcasts met elkaar vergeleken kunnen worden.

 • Jongeren (13-17 jaar) worden nog steeds via een dagboekje gemeten omdat zij onvoldoende blijken mee te willen doen. Is de methode dan wel futureproof?

  Respons op onderzoek is een toenemende uitdaging voor veel onderzoekbureaus. Er zal continu gekeken moeten worden naar nieuwe mogelijkheden om goed en representatief onderzoek te doen. Het zal ongetwijfeld betekenen dat er in de toekomst aanpassingen nodig zijn. Ook is het zo dat Apple niet toestaat om minderjarigen te tracken. Daarom is binnen het NMO Luisteronderzoek gekozen voor de e-diary oplossing voor de meting van jongeren. Deze data worden geïntegreerd met de 18+ data waardoor rapportage op weekniveau voor alle respondenten van 13 jaar en ouder in een gezamenlijke dataset kan plaatsvinden.

 • Wanneer gaan censusdata (audiostreams) onderdeel worden van currency?   

  Het combineren van censusdata en paneldata is een innovatietraject voor de komende jaren. Wanneer censusdata een onderdeel worden van de currency is op dit moment niet te zeggen. Dit staat hoog op het wensenlijstje van NMO. Jullie worden op de hoogte gebracht wanneer integratie van deze data zal gaan plaatsvinden. Er worden al verkenningen gedaan op dit project.


Privacy

 • Hoe zit het met de privacy van deelnemers? Verkoop je je ziel aan de duivel als je meedoet?

  Uiteraard voldoet het NMO Luisteronderzoek aan alle privacyvoorwaarden. Alle NMO partijen kunnen het zich natuurlijk niet veroorloven om hieromtrent steken te laten vallen. De app registreert het radioluistergedrag via gecodeerde data, niemand luistert mee. Uiteraard worden alle resultaten geanonimiseerd.

 • Waarom moeten respondenten een VPN installeren met een root certificaat, kan Ipsos dan alles inzien en hoe gaat Ipsos hiermee om?  

  Dit is technisch noodzakelijk om online luistergedrag te kunnen meten. We werken met whitelists voor het tracken van websites. Dus alleen relevant mediagedrag (whitelisted) wordt gemeten en niets anders. Uiteraard worden alle resultaten geanonimiseerd.

 • Missen we mensen die privacy-issues een probleem vinden? Is het panel daardoor anders?

  In principe geldt deze vraag voor alle soorten onderzoek. NMO doet er alles aan om goed uit te leggen hoe de privacy wordt gewaarborgd, zodat het geen reden hoeft te zijn om niet mee te doen.

 • Kan NMO aantonen dat privacyzorgen geen invloed hebben op de representativiteit voor luistergedrag?   

  We zien hier geen atypisch patroon. Dit is uitgezocht door Ipsos.


Meting: techniek

 • Hoe gaat de meting in zijn werk: wat kan de meter oppikken? Binnen welke cirkel meet de app nog het audiosignaal?

  Het meten (ontvangen) van het radiosignaal wordt zoveel mogelijk nagebootst met het menselijk oor. Daar zijn uitgebreide hoteltests voor gedaan. Zoveel mogelijk varianten van smartphones zijn hierbij meegenomen. Het gaat hierbij niet om het aantal meters maar om het aantal decibellen.

 • Hoe wordt er gemeten? Moeten daar nog bepaalde programma’s voor worden aangeschaft?  

  Er wordt gemeten door middel van de MediaCell+ app in combinatie met een e-diary voor de 13 tot 17 jarigen. De MediaCell-app herkent een zender op basis van audiomatching en encoding. Alleen voor dat laatste moet een zender zelf een signaal meegeven aan het kanaal. Dit gebeurt via een hardware of via een softwareoplossing. Voor audiomatching hoeft een zender zelf niets te doen. De zender moet alleen worden toegevoegd aan de reference-site van SoundAware. Encoding wordt momenteel enkel gebruikt voor platformherkenning. Per 1 januari 2024 wordt de encoding data toegevoegd aan de currency.

 • Als een panellid in slaap valt bij de radio, wordt hij/zij dan nog wel als luisteraar meegeteld?

  Ja, de app meet dan door. We hebben complianceregels die vereisen ondermeer dat de respondent voldoende activiteit moet laten zien op de telefoon om meegeteld te worden steekproef.

 • Voor welk audio matching window is gekozen en waarom?

  Het window voor audioherkenning is van -100 seconden tot +350 seconden. Dit is om buffering (met name door online beluistering) zo min mogelijk van invloed te laten zijn en alle beluistering naar de betreffende radiozender op te vangen.

 • Wat is simulcast en hoe gaat men daarmee om?

  Simulcast betekent dat twee of meer mediakanalen hetzelfde audiosignaal uitzenden, bijvoorbeeld bij een persconferentie. We hebben regels opgesteld die luistertrajecten toewijzen aan die radiozender of TV-zender die voor of na de simulcastsituatie ook gemeten wordt. Alle grote radiozenders maken ook gebruik van encoding, dit kan ook helpen bij het vaststellen van de juiste referentie.

 • Met veel lawaai in de auto (bijvoorbeeld door gesprekken) registreert de app wel een radiozender. Er wordt echter niet actief geluisterd. Is het hardste geluid dan niet leading?

  De microfoon pikt op wat hoorbaar is voor het menselijk oor, dus indien dit het geval is, wordt de radiozender geregistreerd.

 • Hoe kan het dat de Mediacell+ app niet werkt met Apple/Android Auto? Dan wordt er dus geen luistertijd gemeten, hoe lost NMO dat op?

  Bij sommige respondenten valt de MediaCell+ app uit als zij Apple Carplay gebruiken. Dit issue heeft niet te maken met de techniek van audiomatching, encoding of reality mine maar wordt veroorzaakt door de combinatie van het model telefoon, de toestelsoftwareversie en het automerk/model. Er zijn veel combinaties te maken met deze variabelen en we hebben nog niet kunnen ontdekken welke exacte combinatie van variabelen de trigger geeft en het uitvallen van de app veroorzaakt. Uiteraard heeft het zoeken naar de oorzaken en een mogelijke oplossing alle aandacht van NMO. In de exitvragenlijst wordt uitgevraagd wat de ervaringen waren met Apple Carplay zodat we meer inzicht krijgen, ook in de grootte van het issue (waarschijnlijk zeer beperkt). Uit de exit-vragenlijst die in het voorjaar van 2023 is uitgevoerd, blijkt dat slechts een enkele uitvaller als exit-reden opgeeft dat er problemen zijn met Apple Carplay/Android Auto.

 • Hoe werkt het met aggregatie-apps die je luistert met oortjes, kun je dan zien welke zender je luistert of alleen dat de app aanstaat?

  Door de methode van Reality Mine (naast Mediacell) is het ook mogelijk om in de meeste gevallen de specifieke zender te registreren via een platform.

 • Presteren verschillende merken smartphones anders met audiomatching?

  Dit is uitvoerig getest. Er kan een verschil in zitten afhankelijk van de kwaliteit van de microfoon, maar alle typen Android en iOS smartphones vangen voldoende op om een betrouwbare meting uit te voeren.

 • Luisterrapporten zijn nu puur gebaseerd op audiomatching. Zou nauwkeuriger zendermatching op basis van de watermarking mogelijk zijn?

  Watermarking/encoding maakt de methode niet per sé nauwkeuriger. We kunnen hiermee wel een extra validatie doen en we kunnen in de combinatie van beide methodieken wel nog meer luistergedrag opvangen. Vanaf 1 januari 2024 wordt ook encoding ingezet voor de currency dataset.

 • Waarom zijn er geen overige zenders meer? Is dat erg? Zouden ze eventueel wel gemeten kunnen worden?

  We hebben geen categorie overig meer omdat we met de elektronische meter alleen audio kunnen meten waarvan we een referentiekanaal hebben ingesteld (via Soundaware) waar we het luistergedrag aan toe kunnen wijzen. Andere audio vindt geen match en wordt dus niet gemeten. Alle zenders die gemeten willen worden, kunnen zich aansluiten. Er worden nu veel meer zenders gemeten, die zaten voorheen in de categorie overig.

 • Wordt elke lokale omroep ook gemeten?

  Nee dat is niet het geval, we meten zenders die zijn aangesloten via Audify of NPO. Zenders die gemeten willen worden, kunnen zich melden bij Audify. Er zijn geen technische belemmeringen voor lokale zenders om gemeten te worden. Wel kan het zijn dat in het panel te weinig luisteraars worden gevonden om betrouwbaar gerapporteerd te kunnen worden als lokale zender.

 • Worden Spotify en Youtube ook gemeten?

  Ja, NMO meet deze kanalen wel maar rapporteert deze niet. Deze partijen zijn niet aangesloten bij het NMO Luisteronderzoek.

 • Dus van Spotify weten we wel dát het wordt gebruikt/geluisterd, maar niet wát, aangezien er geen audiomatching wordt gebruikt?

  Het gebruik van Spotify kunnen we inderdaad aflezen via de Reality Mine methode en niet vanuit Audio Matching.


Panel: representativiteit

 • Hoeveel respondenten zitten wekelijks in de rapportage?

  Het panel bevat wekelijks minimaal 2.800 respondenten van 18 jaar en ouder die gemeten worden via de MediaCell+ app en 300 logs van de jongerendoelgroep 13-17 jaar (over acht weken verspreid en per week toegevoegd aan het panel).

 • Is het onderzoek representatief voor luistergedrag? Hoe wordt dat vastgesteld?

  Ja, dit is door middel van diverse testen (nationaal en internationaal) getoetst. Er is geen normering voor hoe de Nederlander luistert. De normering vindt plaats via de steekproef die representatief is voor de Nederlander van 13 jaar en ouder. De definitie van luisteren is in het NMO Luisteronderzoek natuurlijk anders dan in het vorige onderzoek (Radiolog via GfK). De nieuwe definitie is: technisch hoorbaar voor de meter, in een representatief panel voor Nederland 13+.

 • Het panel is in aantal gehalveerd ten opzichte van het NLO-panel. Is de samenstelling (het profiel) van de steekproef nog steeds hetzelfde?

  Jazeker, om representatief te zijn voor heel Nederland heeft NMO een matrix van 40 cellen die we allemaal apart voldoende gevuld willen hebben. De voornaamste opgenomen variabelen zijn geslacht, leeftijd, sociale klasse, opleiding, werkzaamheid, huishoudsamenstelling en mediaregio. Daarnaast passen we een weging toe op 82 doelgroepvariabelen om de representativiteit verder te optimaliseren.

 • Hoe is de representativiteit binnen de regio?

  In de panelwerving wordt geworven op alle media-regio’s. In de weging worden alle media-regio’s gecrost met de drie doelgroepkenmerken leeftijd, geslacht en sociale klasse en gezinsgrootte.

 • Missen we mensen die niet zo technisch onderlegd zijn? Is het panel daardoor anders?

  Het panel is inderdaad totaal verschillend. Dit komt door twee zaken: de werving verloopt via een ander acces panel en er is een hele andere opdracht (app installeren en telefoon bij je dragen i.p.v. Radiolog invullen). Ipsos doet er alles aan om de opdracht zo goed mogelijk uit te leggen en alle drempels weg te nemen. Hierdoor willen we de kans dat iemand afhaakt vanwege de techniek zo klein mogelijk houden.

 • Als het aantal respondenten met migratieachtergrond twee keer zo hoog is dan in het oude onderzoek, waarom vindt NPO het dan nog niet voldoende?

  Dat is niet aan NMO, zenders bepalen zelf of ze gemeten willen worden. De werving van deze doelgroep is een breder spelend probleem en er wordt NMO-breed aan gewerkt om deze doelgroep nog sterker in de verschillende onderzoeken te krijgen.


Data, rapportage en transitie

 • Hoeveel panelleden moeten er in de meting zitten als ik iets wil rapporteren over het bereik van een programma?

  De minimale eis om te kunnen rapporteren is 14 bereikten. Deze eis is gelijk voor alle meeteenheden en resultaattypen.

 • Waarom wijkt mijn handmatige GRP-berekening (bereik x gcf) af van het aantal GRPs in de evaluatie?

  De GRPs en het bereik worden allebei met een andere steekproefregel berekend; GRPs worden berekend op basis van de WEEK-steekproef en het bereik op basis van de PERIODE-steekproef. Als je een campagne-evaluatie doet van één week, zul je geen verschillende zien omdat de WEEK en PERIODE steekproef gelijk zijn. Bij een campagne van meerdere weken zie je wel verschillen. Hoe langer de periode, hoe meer de periodesteekproef afwijkt van de weeksteekproef. Het verschil wordt veroorzaakt doordat het panel niet elke week hetzelfde is, er vallen mensen uit en komen mensen bij. Hoe langer de periode, hoe meer dynamiek in het panel. Hoe meer dynamiek: hoe meer de WEEK-resultaten zullen afwijken van de PERIODE-steekproef. Het NMO stelt strenge eisen aan de panelleden om toegelaten te worden aan de weeksteekproef en niet elke/iedere respondent is elke week voldoende ‘compliant’ om te worden opgenomen in de weekrapportage

 • Waarom wordt er niet gekozen om alle resultaattypen via de PERIODE steekproef te laten berekenen?

  Als we de GRP’s op basis van de periodesteekproef berekenen, hebben we geen stabiele GRP-rapportage van een blok. Afhankelijk van de geselecteerde periode, krijg je een andere GRP per uitzenddatum. Het bereik berekenen op de weeksteekproef is ook geen optie; je hebt een periodesteekproef nodig om de cumulatie van bereik over de periode te kunnen zien.

 • Sommige lokale zenders hebben relatief veel bereik buiten hun eigen verzorgingsgebied, hoe kan dat?

  Dit kunnen forenzen zijn die wel in het uitzendgebied aanwezig zijn. Ook kunnen we online overal naar luisteren. Daarnaast kan het ook een false positive zijn. Dit proberen we te voorkomen door de rapportageregel toe te passen die alleen luistergedrag van meer dan 180 seconden toestaat in de rapportage.

 • Hoe kan het dat vanaf week 40 het bereik is gedaald?

  Een aantal zenders liet bereik zien dat als onrealistisch hoog werd beschouwd, dit was met name zichtbaar bij de wat kleinere zenders. Een veronderstelling was dat dit bereik voor een belangrijk deel was gebaseerd op ‘false positives’. In samenwerking met de Technische Commissie (TC) van NMO heeft Ipsos gewerkt aan een oplossing. De oplossing bestaat uit een sterk verbeterd audiomatching-algoritme. Door de toepassing van dit algoritme wordt een groot aantal ‘false positives’ vermeden. Daarmee verval de rapportageregel voor externe publicaties dat het bereik van een zender gebaseerd moet zijn op minimaal vijf minuten aaneengesloten luisteren.

 • Is de meting van Grand Prix Radio aangepast?

  De meting van de radiozender Grand Prix Radio is aangepast zodat de kans op false positives in de rapportage verkleind wordt. De aanpassing geldt vanaf week 34 waarin het Formule 1 raceweekend in Zandvoort (van 25 t/m 27 augustus) plaatsvond.
  Grand Prix Radio verzorgt tijdens de Formule 1 raceweekenden speciale uitzendingen met het commentaar van Olav Mol en Jack Plooij. Doordat de metingen van het NMO Luisteronderzoek zijn gebaseerd op audiomatching, bestond er een kans dat ook ander vergelijkbaar geluid, zoals dat van een televisie-uitzending, meegenomen werd in de resultaten van een radiozender. Om deze false positives te reduceren, is de meting uitgebreid met een tweede techniek om zenders te herkennen, namelijk die van encoding. Bij encoding wordt een voor het menselijk oor onhoorbare code met het audiosignaal meegestuurd. Op die manier kan exact worden vastgesteld of het door de meter opgepikte geluidspatroon hoort bij de juiste zender.
  In de afgelopen weken heeft Grand Prix Radio samen met Ipsos en de Technische Commissie van NMO hard gewerkt aan de implementatie van de encoding-oplossing. Uit de testen is gebleken dat de oplossing werkt en dat het een valide luisterpatroon oplevert. De pieken in beluistering die eerder zichtbaar waren en die vermoedelijk verband hielden met het TV-signaal, zijn nu uit de data. De Technische Commissie van NMO heeft dan ook geadviseerd om deze oplossing toe te passen en het Bestuur heeft dit advies overgenomen.
  Met ingang van 21 augustus 2023 worden de resultaten van de zender Grand Prix Radio tijdens de raceweekenden (van vrijdag t/m zondag) voortaan gebaseerd op encoding. Buiten de racedagen om vormt audiomatching de basis, net zoals bij alle andere deelnemende radiozenders.

 • In de publicatie staan “extra zenders” vermeld, waarom is dat?

  Dit zijn de themakanalen, bijvoorbeeld een non-stop versie, van de hoofdzender en worden gezamenlijk gerapporteerd onder de noemer extra zenders.

 • Veel radiozenders hebben ook themazenders naast de hoofdzender. Telt het bereik op deze zenders mee voor de hoofdzender? Bijvoorbeeld 538 maar ook 538 Ibiza.

  Nee dit is niet het geval. Deze worden gescheiden gemeten en ook apart gerapporteerd. In het wekelijks persbericht hebben we wel een gezamenlijke post, bijvoorbeeld “Radio 538 extra zenders”, hierin worden alle themazenders van Radio 538 bij elkaar opgeteld. Audiopartijen mogen wel rapporteren op merkniveau en alle zenders (van bijvoorbeeld Radio 538) bij elkaar optellen, als zij dit maar duidelijk communiceren.

 • Onder de zenders staan er verschillende onderdelen. DAB+, Cable, FM, Stream, Live radio. Sommige zenders hebben maar één onderdeel. Klopt dit?

  Ja dat klopt omdat niet alle zenders ervoor kiezen encoding (watermarking) te gebruiken voor het meten van een specifiek platform.

 • Hoe komt het dat audio-other-gedeelte tot en met week 39 heel groot was en vanaf week 40 veel kleiner?

  Zenders die in het NMO Luisteronderzoek gebruikmaken van encoding, kunnen aan de hand van deze techniek inzicht krijgen in het platform waarop geluisterd is (zoals FM, DAB+ of IP). Van luistersessies die alleen via audiomatching worden geregistreerd, kan niet worden vastgesteld via welk platform dat gebeurt en deze trajecten worden gerapporteerd onder de noemer audio-other. Ipsos heeft in opdracht van de Technische Commissie (TC) van NMO een oplossing uitgewerkt die het aandeel van audio-other terugbrengt van 12% naar gemiddeld circa 3%. De oplossing bestaat uit het hercoderen van luistersessies waarvan geen platform-informatie in de meting zit. Deze sessies worden voorzien van een platform-kenmerk dat is gebaseerd op eerder luistergedrag van het panellid. Voor de hercodering wordt het dichtstbijzijnde luistertraject naar dezelfde zender gebruikt om het platform toe te wijzen. Hierbij wordt gekeken van het luistergedrag van een hele week.

 • Veel doelgroepvariabelen van specifieke campagnedoelgroepen zijn verdwenen. De doelgroepen zijn niet meer te gebruiken. Wordt dit wel weer mogelijk?

  Dit hangt af van de software waarmee je werkt. Voor specifieke vragen over dit onderwerp kun je terecht bij je softwarebureau.

 • Zit in het totaalbereik van de campagne, naast radio en DAB, ook de preroll op themazenders (de audiocommercial als de radiostream nog niet is gestart)?

  Nee, een online pre-roll die wordt afgespeeld vóór de lineaire radio-uitzending zit niet in de meting.


Lees meer …NMO Luisteren - FAQ

 • Hits: 955

NMO Datasets

Cijfers

NMO publiceert vanaf nu ook data via nmodata.nl. Via dit platform zijn de resultaten van alle NMO-onderzoeken in te zien. 

In onderstaande tabel ziet u per mediumtype welke data vrij toegankelijk zijn en welke datasets voor NMO abonnees en deelnemers beschikbaar zijn. 

NMO Onderzoek 

Dataset 

Historie 

Gratis toegang (Ja/Nee) 

NMO abonnement nodig 
(Ja/Nee) 

Luisteren 

Luistercijfers Weekdata 

Ja 

Ja 

Nee 

 

Streaming Maanddata 

Ja 

Ja 

Nee 

 

Streaming Weekdata 

Ja 

Ja 

Nee 

 

Podcast Maanddata 

Ja 

Ja 

Nee 

Lezen 

Printbereik per mediumtype 

Nee 

Ja 

Nee 

 

Bereik mediamerken ranking 

Nee 

Ja 

Nee 

 

Bereik mediamerken platformen 

Nee 

Nee 

Ja 

 

Bereik mediamerken profielen 

Nee 

Nee 

Ja 

 

Printbereik dagbladen en magazines 

Nee 

Ja 

Nee 

 

Printbereik dagbladen en magazines profielen 

Nee 

Nee 

 

Ja 

 

Printbereik dagbladen dageditiebereik 

Nee 

Nee 

Ja 

 

Printbereik HAH-kranten 

Nee 

Ja 

Nee 

 

Oplagecijfers magazines 

Nee 

Ja 

Nee 

 

Oplagecijfers vaktijdschriften 

Nee 

Ja 

Nee 

 

Oplagecijfers magazines (details) 

Ja 

Nee 

Ja 

 

Oplagecijfers vaktijdschriften (details) 

Ja 

Nee 

Ja 

Online 

Top 50 Merken 

Ja 

Ja 

Nee 

 

Top 50 Websites 

Ja 

Ja 

Nee 

 

Top 50 Apps 

Ja 

Ja 

Nee 

 

Bereik Merken 

Ja 

Nee 

Ja, alleen voor NMO Online deelnemer 

 

Bereik Websites 

Ja 

Nee 

Ja, alleen voor NMO Online deelnemer 

 

Bereik Apps 

Ja 

Nee 

Ja, alleen voor NMO Online deelnemer 

 

Bereik merken en doelgroepen 

Ja 

Nee 

Ja, alleen voor NMO Online deelnemer 

 

NMO Online issuelijst 

Ja 

Nee 

Ja, alleen voor NMO Online deelnemer 

Kijken 

Top 25, Top 100 dag-, week-, maand-, jaarrapporten 

Ja 

Ja via kijkonderzoek.nl 

Nee 

 

Top 25, Top 100 dag-, week-, maand-, jaarrapporten inclusief profielen 

Ja 

Nee  

Ja, via klantenportal kijkonderzoek.nl 

Buitenreclame 

Deze dataset is momenteel nog niet beschikbaar 

 

 

 

Crossmedia 

Deze dataset is momenteel nog niet beschikbaar 

 

 

 

NMOdata.nl abonnement aanvragen 

NMO Lezen 

Bij een abonnement op het NMOdata.nl onderdeel Lezen zijn de volgende voorwaarden van toepassing: 

 • De kosten voor een jaarabonnement op nmodata.nl onderdeel Lezen bedragen € 530 (prijspeil 2024, ex. BTW). Het abonnement wordt per kalenderjaar afgesloten. 
 • Met een abonnement op nmodata.nl Lezen heeft u onbeperkt toegang tot: 
 • Bereikcijfers van dagbladen en magazines inclusief profielen,  
 • Bereikcijfers van mediamerken inclusief platformen en profielen, 
 • Het dageditiebereik van dagbladen 
 • De gedetailleerde oplagecijfers van magazines en vaktijdschriften (3 jaar oplagehistorie).  
 • Het abonnement op nmodata.nl wordt stilzwijgend verlengd. 
 • De uiterste opzegdatum voor het abonnement is 1 oktober.  

Neem contact op met NMO Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. om een abonnement op de NMO dataset Lezen aan te vragen. 

NMO Kijken 

Op de website wordt de volgende informatie kosteloos ter beschikking gesteld: 

 • Dagrapporten; programma’s, tijdvakken en dag top 25 
 • Weekrapporten; tijdvakken en week top 100 
 • Maandrapporten; tijdvakken en maand top 100 
 • Jaarrapporten; jaar top 100; jaar top 100 zonder sport 
 • Van NMO Light zenders: week- en maandbereik in de doelgroepen 6+ en 6+ digitaal 

Voor partners, participanten en klanten met een continu contract wordt dagelijks een uitgebreide rapportage met o.a. 24 doelgroepen op de website achter login ter beschikking gesteld. Alle andere personen of organisaties kunnen tegen een vergoeding op aanvraag toegang krijgen tot deze data. Eventueel is afname voor een beperkte periode mogelijk, echter dit kan alleen per volle kalendermaand. 

 


Lees meer …NMO Datasets

 • Hits: 1916

Kijkonderzoek in het kort


Voor veel Nederlanders is televisie kijken een belangrijke tijdsbesteding. Het kijkonderzoek laat zien hoeveel mensen er kijken naar zenders en programma's. De kijkcijfers zijn voor televisiemakers en zenders een graadmeter voor succes. Met behulp van deze gegevens kunnen ze inhoud en tijdstip van programma's afstemmen op wat de kijker belangrijk vindt. Het succes van een programma telt bovendien mee bij het bepalen van het tarief voor een reclamespot in de omliggende blokken.

WAT GEVEN DE KIJKCIJFERS AAN?

Kijkcijfers laten zien hoeveel en welke mensen naar televisieprogramma's, spots of zenders hebben gekeken. De omvang van het kijkerspubliek kan op verschillende manieren worden weergegeven. In termen van kijkdichtheid, bereik of marktaandeel.

De kijkdichtheid geeft het percentage personen weer dat gemiddeld per seconde naar een programma of spot heeft gekeken. Echter als het aantal kijkers laag is, zoals 's ochtends, drukt het marktaandeel beter uit hoe goed een programma of spot is bekeken. Het marktaandeel van een programma geeft aan hoeveel procent van de mensen die tijdens de uitzending televisie aan het kijken waren, naar dit programma keek.

Bereik is net als kijkdichtheid een maat voor de omvang van het publiek. Soms gaat het er om dat veel personen 'bereikt' worden en niet zozeer dat ze lang hebben gekeken. Dat geldt bijvoorbeeld voor de uitzending op Prinsjesdag, als de koning de troonrede voorleest. Het bereik is het aantal of het percentage binnen een bepaalde doelgroep dat 'iets' van een programma, zender of spot heeft gezien. Het spotbereik is gelijkgesteld aan de kijkdichtheid van de beginminuut van de spot.

TV ZENDERTOTAAL

Het NMO Kijkonderzoek meet in eerste instantie het kijken van lineaire televisiezenders op het (grote) televisietoestel. Hierbij wordt het live en uitgesteld kijken naar programma’s en commercials tot zeven dagen na uitzending vastgelegd. Dit wordt gerapporteerd in het TV Zendertotaal. Hierin is het kijkgedrag thuis via het televisiescherm opgenomen, inclusief het gastkijkgedrag. Het kijkgedrag dat wordt gerapporteerd in het TV Zendertotaal omvat al het kijkgedrag naar zenders dat tijdens de uitzending en uitgesteld heeft plaatsgevonden binnen zes dagen na de uitzenddag.

UITGESTELD KIJKEN

Uitgesteld kijkgedrag betreft het kijken naar programma's en spots via op een ander moment dan waarop deze programma's werden uitgezonden. Als mensen een uitzending opnemen en op dezelfde dag, of in één van de 6 opvolgende dagen terugkijken, wordt dit in de prestaties van de zender meegerekend. De cijfers zijn pas na zeven dagen definitief.

HET METEN VAN KIJKGEDRAG

Om het kijkgedrag van de Nederlandse bevolking in kaart te brengen, is het niet nodig om van alle Nederlanders te weten waarnaar ze hebben gekeken. Het is voldoende om een representatieve steekproef te nemen. Representatief wil zeggen dat de steekproef hetzelfde is opgebouwd als de bevolking, met een overeenkomstig percentage jongeren, vrouwen, hoger opgeleiden enz. De steekproef in het kijkonderzoek bestaat uit een panel van minimaal 3.600 personen in 1.650 huishoudens. Meer over het panel van het nieuwe kijkonderzoek lees je hier.

Het onderzoeksbureau Kantar werft en begeleidt de panelleden voor het nieuwe kijkonderzoek.

In elk huishouden dat meedoet aan het kijkonderzoek wordt een People Meter op alle televisietoestellen in huis aangesloten. De People Meter 7 registreert automatisch dat een toestel aanstaat en slaat deze informatie op. De meter legt vast wat er in het televisietoestel gebeurt, maar kan niet 'zien' wat zich in de kamer afspeelt en wie er naar de televisie kijken. Daarom moeten alle huishoudleden die kijken zich aanmelden. De panelleden kunnen zich aanmelden via een avatar op de tablet meter of via afstandsbediening. Op de display van de meter verschijnt de naam van de persoon. Zodra iemand is aangemeld, slaat de meter het televisiekijkgedrag van deze persoon op. Stopt diegene met kijken dan moet hij of zij zich afmelden. 

Meer over de meters in het nieuwe kijkonderzoek lees je hier

DATAVERWERKING 

De meters op de panelhuishoudens zijn continu in contact met de centrale computer bij Kantar. De geregistreerde gegevens worden doorgestuurd en dit gebeurt automatisch via de wifi zonder dat de panelleden daar verder iets voor hoeven doen. 

ZENDERHERKENNING 

Nadat de metergegevens van alle panelhuishoudens door Kantar zijn ontvangen, wordt vastgesteld naar welke zenders is gekeken. Dit gebeurt aan de hand van Enhanced Audio Matching, waarbij audio samples van programma's en commercials worden herkend, waardoor kijkgedrag gekoppeld kan worden aan deze programma's en commercials. 

UITZENDGEGEVENS 

Om kijkcijfers te kunnen leveren van programma's en commercials worden de kijkgegevens van het panel gekoppeld aan de uitzendgegevens. Van hoe laat tot hoe laat worden welke programma's en spots uitgezonden? Om wat voor programma gaat het: nieuws, een film, een serie? Nielsen legt in opdracht van NMO gedetailleerde gegevens vast over wat er op een aantal belangrijke zenders wordt uitgezonden. Zenders sturen van tevoren uitzendschema's die als richtlijn worden gebruikt. Nielsen baseert zich op wat er daadwerkelijk is uitgezonden. Achteraf is er een koppeling met de vooraf door de zenders opgestuurde uitzendschema's. Aangezien er nog wel eens op het laatste moment wijzigingen in de programma's of commercials plaatsvinden, audit Nielsen deze informatie voor de zenders. 

RUWE DATA 

Het kijkonderzoek is een combinatie van de gegevens die Kantar en Nielsen aan NMO leveren. De gegevens over het kijkgedrag, de achtergrondkenmerken van de respondenten, de weegfactoren en informatie over het programma-aanbod vormen de ruwe data. De weegfactoren worden gebruikt om dagelijkse schommelingen in de steekproef te compenseren en representatieve cijfers te garanderen. 


Lees meer …Kijkonderzoek in het kort

 • Hits: 1993

NMO - Team

Over NMO - Team


NMO is een organisatie met bevlogen professionals op de werkgebieden van onderzoek, data science en privacy in de wereld van media and marketing. Dagelijks werkt een hecht team aan de vele projecten binnen NMO.

Maak hieronder kennis met alle teamleden van NMO.

 • Ton Schoonderbeek

  algemeen directeur

  Samen met Patricia Sonius vorm ik de directie van het Nationaal Media Onderzoek (NMO). Als algemeen directeur houd ik me met name bezig met de organisatie rondom de onderzoeken en de koppeling naar de business van de achterbannen van het NMO.

  Ik heb een lange staat van dienst in de wereld van communicatie en media en werkte voor mijn start bij NMO meer dan 25 jaar voor WPP in lokale, regionale en wereldwijde rollen. Ook was ik oprichter van Mindshare en GroupM in Nederland, voorzitter MWG, initiator van de AMMA’s en bekleedde ik vele bestuursrollen binnen SIRE, VEA en SUMMO. Op dit moment ben ik bestuurslid van de Stichting Reclame Code Commissie.

 • Patricia Sonius

  Directeur Onderzoek

  Ik ben eindverantwoordelijke voor alle bereikscijfers in Nederland. Dat wil zeggen dat ik het fantastische team van NMO-onderzoekers aanstuur en samen zorgen wij ervoor dat we precies weten wat Nederland kijkt, luistert, leest en online bezoekt. Ik ben op onderzoeksgebied het aanspreekpunt voor zenders, mediabureaus en adverteerders die gebruik (willen) maken van onze gegevens. Ook ben ik dagelijks in nauw contact met de onderzoeksbureaus die de bereiksonderzoeken uitvoeren.

 • Frans Kok

  Hoofd Communicatie

  Als Hoofd Communicatie van NMO wil ik graag aan de buitenwereld laten zien wat we aan het doen zijn en waarom. NMO is een complex project met verschillende onderzoeken die op de een of andere manier aan elkaar gelinkt zijn.

  De ervaring die ik bij NLO heb opgedaan bij de transitie naar het nieuwe luisteronderzoek komt hierbij goed van pas.

 • Mariana Irazoqui

  Research Manager Kijken

  Als research manager Kijken houd ik supervisie over het NMO Kijkonderzoek en de door te voeren innovaties. Ik ben ik verantwoordelijk voor de voortgang, controle en kwaliteit van het dagelijkse kijkonderzoek, de panels, meettechniek en de meting van online video. Ik monitor de methodologische en technische ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op de meting van het kijkgedrag. Verder zit ik technische werkgroepen voor. Ook het controleren van de gebruikte software- en calculatieregels door klanten van het kijkonderzoek valt binnen mijn domein. Als je NMO belt met onderzoekstechnische vragen zal ik die vaak beantwoorden. Tevens coördineer ik het Mediamonitoren project voor Kijken en Luisteren.

 • Dwarka Berloth

  Manager Communicatie en Informatie

  Als Manager Communicatie en Informatie ben ik het aanspreekpunt voor vragen. Daarnaast ben ik samen met Frans Kok verantwoordelijk voor de communicatie van het NMO. Mijn aanpak is resultaatgericht en proactief. Ik vertaal ideeën naar heldere plannen en ben altijd nieuwsgierig, vooral op het gebied van media.

 • Nanda van Doornik

  Research Manager

  Met een voorliefde voor media, data, panelonderzoek en trends in consumentengedrag heb ik het enorm naar mijn zin bij NMO. Ik ben verantwoordelijk voor NMO Kijken in de eerste plaats. Aanvullend houd ik me ook bezig met NMO-overkoepelende onderwerpen en projecten, waaronder de harmonisatie en optimalisering bij vragenlijsten. Vanuit mijn achtergrond in zowel marketing, media en marktonderzoek, streef ik naar de hoogste kwaliteit, optimalisatie en bruikbare inzichten.

 • Inken Oestmann

  Research Manager Lezen

  Als Research manager Lezen houd ik me bezig met alle onderzoekstechnische aspecten rond het NMO printbereiksonderzoek. Ik heb veel contact met het onderzoeksbureau hierover, monitor de dagelijkse gang van zaken en geef uitleg aan achterbannen. Daarnaast zit ik in diverse expertgroepen waar het niet alleen om Lezen maar om alle NMO-onderzoeken gaat. Onder andere valt de Expertgroep Vragenlijsten onder mijn verantwoordelijkheid waarin we met vertegenwoordigers van alle NMO-bloedgroepen bepalen welke vragen in de verschillende vragenlijsten aan bod komen. Een heel afwisselende baan met veel uitdagingen!

 • Monique van Heusden

  Mediaonderzoeker Lezen

  Als Mediaonderzoeker Lezen ben ik verantwoordelijk voor de kwaliteit en controle van het NMO printbereiksonderzoek. Ik controleer de vragenlijsten, de kwaliteit van het  veldwerk, de codeboeken en onderzoeksresultaten van de publicaties van het printbereiksonderzoek. Ik onderhoud contact met de bureaus die mediaplanningssoftware aanbieden en controleer de publicaties in hun software. Daarnaast heb ik veel contact met ons onderzoeksbureau Ipsos, de uitgevers van de titels waarvan het printbereik wordt gemeten (dagbladen, magazines, huis-aan-huiskranten) en met andere partijen die vragen stellen over het onderzoek. 

 • Sophie Waterloo

  Lead Data Science

  Als Lead Data Science ben ik verantwoordelijk voor de data science gerelateerde projecten binnen NMO. Hierin coördineer ik de kalibratie- en fusieprocessen binnen de bereiksonderzoeken, en verzorg ik de methodologische controles. Onder mijn projecten vallen bijvoorbeeld de fusie van DGM-kenmerken in de panelonderzoeken, Addressable TV, en NMO Crossmedia.

 • Emmanuelle Swart

  Office Manager

  Als officemanager ben ik verantwoordelijk voor alle bijkomende administratieve, organisatorische en ondersteunende werkzaamheden binnen het NMO-kantoor. Daarnaast coördineer ik de totstandkoming van de kwartaal oplagecijfers (NMO print oplageregistratie) en ben ik daarbij het aanspreekpunt voor alle betrokken uitgevers.

 • Yvette van den Berg

  Research manager luisteren

  Bij NMO heb ik de eer om de rol te vervullen van research manager Luisteren. Dat betekent dat ik verantwoordelijk ben voor de dagelijkse coördinatie, voortgang en kwaliteit van het Luisteronderzoek.

  Gezien de enorme transitie die het Luisteronderzoek heeft doorgemaakt is dit erg dynamisch omdat alles heel innovatief is. Hierdoor heb ik veel contact met diverse afdelingen van de onderzoeksbureaus maar ook met de achterbannen van de exploitanten en mediabureaus. Daarnaast werk ik met de andere collega’s aan de integratie van het totale NMO-onderzoek, gezien mijn brede media-achtergrond is dat iets waar ik ook veel plezier uithaal.

 • Martijn Brinkhoff

  Research Manager

  Als Research Manager houd ik me bezig met de dagelijkse gang van zaken, maar ook met lange termijnplannen van NMO Online. Het gaat hierbij voorbeeld om controle en kwaliteit van de dagelijkse data, het oplossen van meet-issues, onderzoekstechnische mogelijkheden verkennen en relevantie bevorderen. Hiervoor heb ik veel contact met onderzoeksbureaus en online publishers en ben ik het eerste aanspreekpunt. 

  Online bereiksonderzoek is altijd in beweging en daarom zo dynamisch en interessant. 

 • Binnenkort

  meer teamleden


Lees meer …NMO - Team

 • Hits: 2120