Skip to main content

NMO Luisteren - Dataverwerking


Voordat data van een panellid kan worden toegelaten, wordt getoetst of hij/zij compliant is. Dat wil zeggen dat er aan een aantal voorwaarden voldaan moet worden zoals het juist installeren van de MediaCell+ app, de smartphone zoveel mogelijk bij zich dragen en de app actief houden met uiteraard de microfoon aan. Deze regels zijn gebaseerd op ervaringen uit de eerdere projecten in o.a. de UK, maar getoetst op de Nederlandse situatie.

In het NMO Luisteronderzoek wordt per week een rapportagebestand gemaakt. Om in dit bestand toegelaten te worden als panellid, mag hij/zij maximaal 1 van de 5 werkdagen en maximaal 1 van de weekenddagen non-compliant zijn. Van non-compliant is sprake indien er op een dag:

  • Geen data is ontvangen
  • Minder dan 11 uur aan data beschikbaar is
  • De smartphone meer dan 15 uur aan de oplader heeft gelegen
  • Minder dan 1 uur beweging is geweest
  • De microfoon bij meer dan 20% van de data niet aan heeft gestaan.

De regels met betrekking tot compliancy zijn bedoeld om te bepalen of een panellid wordt toegelaten tot de rapportage. Daarnaast wordt een tweede set aan regels toegepast om de bruikbaarheid van de data te garanderen, dit zijn de zogenoemde editing rules:

  1. Persistentieregel: luistertrajecten korter dan 180 seconden worden niet in de rapportage opgenomen om de false positives in audio matching zo veel mogelijk te beperken. Met een false positive wordt hier bedoeld een onterechte toewijzing aan een zender bij korte fragmenten, die net zo goed aan een andere zender of streamingsdienst toegewezen hadden kunnen worden.
  2. Window audioherkenning van 100 seconden vóór en tot 350 seconden na het toe te wijzen fragment om buffering zo min mogelijk van invloed te laten zijn en alle beluistering op te vangen. Buffering komt vooral voor bij online luisteren.
  3. Bridging van luistersessies tot 300 seconden. Hier gaat het om de opvulling van gaten tussen twee luistersessies van dezelfde zender om luistertrajecten aan elkaar te hechten. Gaten tussen luistersessies van verschillende zenders worden in gelijke mate verdeeld. Dit wordt gedaan om niet-gemeten luistergedrag dat er wel is, toe te wijzen aan de zender. Zo’n gat kan verschillende oorzaken hebben, bijvoorbeeld een andere digitale reclamecommercial, een nieuwsbulletin, maar ook een telefoongesprek of ander ‘extern’ geluid.

De laatste stap in het dataproces is de integratie van de MediaCell+ data van het 18+ panel met de e-diary data van de 13-17 jarigen. Ook hier geldt een zekere mate van compliancy, want alleen zij die alle 7 dagen van de week een e-diary hebben ingevuld, worden toegelaten tot de rapportage. Op basis van 8 weken data van minimaal 300 e-diaries, eveneens op minuutniveau,  wordt een gemiddelde week berekend. Die gemiddelde week wordt samengevoegd met de weekdata van MediaCell voor 18+. De zo ontstane dataset voor 13+ wordt tot slot gewogen met de door NMO opgestelde weegmatrix.

Tot slot wordt door middel van volumetric weighting het luistervolume van de e-diary meting gekalibreerd naar het niveau van de passieve elektronische meting van de MediaCell+. Op die manier wordt de impact van de dagboekmethode (e-diary) gedempt.